bemo_3235_145_B_2245_Nostalgie

Bemo 3235 145 RhB B 2245 Nostalgie-Plattformwagen