LGB 20273 LD G 3/4 1 „Rhaetia“. Dampflok Nr. 1 der Landquart-Davos Bahn

LGB 20273 LD G 3/4 1 „Rhaetia“. Dampflok Nr. 1 der Landquart-Davos Bahn

LGB 20273 LD G 3/4 1 „Rhaetia“. Dampflok Nr. 1 der Landquart-Davos Bahn (heute RhB)